Karpur Gauram (कर्पूरगौरं करुणावतारं)

 

Karpur Gauram (कर्पूरगौरं करुणावतारं)

Karpur Gauram Karunavtaram Lyrics In Hindi

कर्पूरगौरं करुणावतारं,
संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् ।
सदावसन्तं हृदयारविन्दे,
भवं भवानीसहितं नमामि ॥

Karpur Gauram Lyrics In English

Karpuragauram Karunavataram,
Samsarasarum Bhujagendraharam ।
Sadaivasantam Hridayaravinde,
Bhavam Bhavani Sahitam Namami ।।